طبق انچه که دیده ایم,پرچم ماه و ستاره ترکیه با ترکیبی کما بیش یکسان شبیه سابقه ای حداقل چند صد ساله میتوان برایش عنوان کرد.

پرچم ترکیه

البته به طور قطعی و مستند این پرچم در دوره سلطنت عثمانی بیرق رسمی آن دولت بو.فقط اندک تفاوتی در ابعاد و شکل ستاره این پرچمها موجودبود.البته برای مثال ستاره پرچم در اصل هشت گوش بود و در دوره معروف به تنظیمات به پنج گوش تبدیل گشت.

همچنین داستانهای عامیانه در مورد برکه های خون نشانگر عدم اطلاع عام از تاریخ بسیار مشخص این پرچم میباشد. نکته جالب‌ این است‌ که پرچم‌ كشور تركیه‌ یك‌ پرچم‌ قدیمی‌ است‌ كه‌ در روی‌ رنگ‌ قرمز آن‌ یك‌ هلال‌ ماه‌ و یك‌ ستاره‌ سفیدرنگ‌ می بینید.

پرچم ترکیه

البته عامه‌ مردم‌ تركیه‌ در موردهلال‌ روی‌ پرچم‌ چنین‌ می‌گویند: «در سال‌ ۳۳۹ پیش‌ از میلاد، فیلیپ‌ پدر اسكندر مقدونی‌ قصد حمله‌ و كشورگشایی‌ داشت‌ كه‌ درخشش‌ شدید هلال‌ ماه‌ در شب‌، فیلیپ‌ را ناكام‌ كرد و وی‌ موفق‌ به‌ تصرف‌ نگردید.البته هلال‌ ماه‌ سمبل‌ امپراتوری‌ بیزانس‌ بود و بعدها نیز امپراتوری‌ عثمانی‌ آن‌ را بر پرچم‌ خود حفظ‌ نمود. در اواسط‌ قرن‌ نوزدهم‌ ستاره‌یی‌ به‌ پرچم‌ تركیه‌ اضافه‌ شد كه‌ الهام‌ گرفته‌ از سوره‌ «طارق‌» قرآن‌ كریم‌ است‌ و فضای‌ آن‌ ستاره‌ بامدادی‌ است‌.