پرچم در تاریخ بشریت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و پرچم نماد گروهی از مردم یا ملتی می باشد که آنان را از بقیه متمایز میکند.هنگام جنگها به دلیل فقدان وسائل ارتباطی مابین فرماندهی و نیروهای درگیر در میدان نبرد، پیامها رابه وسیله پرچم به آنها ارسال میکردند.

پرچم ترکیهاگر پرچم سقوط می کرد، جنگجویان متوجه می شدند که ارتش آنان نیز شکست خورده است.البته نگهداری از آن اهمیت خاصی داشت.hلبته درترکیه پرچم نزد مردم از اهمیت خاصی برخوردارمیباشد و مردم این کشور در مناسبتهای خاص، پرچم کشورشان را از پنجره و یا در خانه هایشان آویزان می کنند و در راهپیمائی های مختلف پرجمهای بسیاری توسط مردم خریداری می گردد.

همچنین فرهنگ احترام به پرچم در ترکیه ریشه بسیار قوی دارد به نحوی که فکر بی احترامی به پرچم ترکها را بسیار عصبانی خواهدکرد.وقتیکه ارتش یونان در پایان جنگ جهانی اول و شکست متحدین منجمله عثمانی، شروع به اضغال خاک ترکیه کنونی کرده و شهر ازمیر را به اشغال خود در آورده بود، پرچم ترکیه را به زیر انداخته و بی احترامی نمود. زمانیکه نیروهای ترک به رهبری آتاترک این شهر را آزاد ساختند برخی از مردم جلوی استانداری پرچم یونان را پهن کرده بود تا آتاترک از روی آن رد شود.

آتاترک به محض دیدن این صحنه عصبانی شده و پرچم را با احترام جمع کرده و به ارتش یونان فرستاده بود زیرا آنرا بی احترامی به مردم یونان تلقی کرده و علیرغم نبرد با ارتش یونان توهین به مردم آن کشور را نادرست ذکر کردند واین امر نشان دهنده اهمیت پرچم به عنوان نماد یک ملت در نزد ترکها می باشد. البته قوانین این کشور نیز مجازاتهای سختی را برای بی احترامی به پرچم در نظر گرفته اند.

 پرچم ترکیه

 

همچنین پرچم فروشی یکی از شغلهای رایج در ترکیه است و برخی از مردم تنها از راه فروش پرچم امرار معاش می کنند. چندین کارخانه تولید پرچم در سطح کشور نیز به فعالیت مشغول می باشند.البته  از آنجائیکه اغلب مردم ترکیه در خانه های خود پرچم نگهداری می کنند، فروش آن نیز متداول است و در اعیاد رسمی ملی و مذهبی و نیز مناسبتهای خاص منجمله سالگرد پیروزی نظام جمهوری  مردم، در خانه های خود پرچم نصب می نمایند. به نحوی که برخی به هر مناسبتی پرچم را از محل کار و زندگیشان نصب می کنند.

طبق گفته ها روایات مختلفی درباره پرچم ترکیه نقل می کنند به طوریکه در جنگهای بالکان بسیاری از جوانان ترک کشته شدند و این تلفات آنقدر زیاد بود که بر تاریخ عثمانی تاثیرگذارگردید. در این جنگ خون جوانا ترک در همه جا ریخت و حوضچه های کوچک خون در همه جا مشاهده شد. در شب آن جنگ، ماه و ستاره در حوضی از خون ترکان منعکس شد که الهام بخش پرچم ترکیه نوین گردید. از آنجائیکه برای برقرای نظام جمهوری و رهائی کشور از دست اضغالگران خون بسیاری از سربازان ریخته شد، پرچم این کشور به عنوان نماد جان فشانی های سربازان ترک درآمده و از اهمیت ویژۀ تاریخی اجتماعی و سیاسی برخوردار شد.