قدیمی ترین کلیسا در ازمیر،کلیسای سنت پلیکارپ Saint Polycarp بوده و سمبلی از هفت کلیسا میباشد.

کلیسای سنت پلیکارپ

 

به روایاتی آپوکالیپس Apocalypse مقدس که در 155 بعد ازمیلاد ودر سن 86 سالگی به دست رومیها کشته شد؛ وقتی توسط آنهابه سمت چوبه ی مرگ برای سوزاندن برده شد,شعله های آتش اورا در بر نگرفت،بنابراین وی را به وسیله ی ضربات شمشیر به قتل رسانده و این کلیسا را برای او در این مکان ساختند.

کلیسای سنت پلیکارپ

کلیسای سنت پلیکارپ , قدیمی ترین کلیسا در ازمیر بوده و سمبلی از هفت کلیسا میباشد.

این کلیسا جزو اماکن دیدنی ترکیه میباشد.