محال است به استانبول بروید و یکی دو ساعتی در بسفر قایق‌سواری نکنید و حداقل دیدن آن به همه‌ی دیدنی‌های استانبول اولویت دارد.

تنگه بسفر

تنگه‌ای که دریای سیاه و مرمره را به هم وصل و استانبول را بین آسیا و اروپا تقسیم کرده ساحل زیبای مرمره، بنا‌های تاریخی شهر، مرغان دریایی، ماهیگیران محلی و کشتی‌های باری را تماشا کنید و استانبول را دور از هیاهوی خیابان‌ها و روی آب‌ تجربه کنید؛ یک طرفتان آسیا‌می باشد و طرف دیگر اروپا.