در کادی فکاله، ویرانه‌های باستانی و دیوارهای یک دژ وجود دارد که در دوره‌ی سلطنت اسکندر بزرگ، توسط لیسیماخوس ساخته شده و امروزه یکی از مکان های دیدنی ، تور ترکیه می باشد.

کادی فکاله

این دژ مکان مناسبی برای لذت بردن از یک چشم‌انداز عالی از خلیج ازمیر می باشد.