معبد ماسولوس یعنی هالیکارناسوس که به معبد ماسولو معروف می باشد یکی از جاذبه های تور ترکیه می باشد .

معبد ماسولوس

 

توسط ساتراپ (یکی از حاکمان محلی پادشاه ایران) و همسرش بنا شد.این بنا از نظر یونانیان باستان یکی از عجایب هفتگانه دنیا به حساب می آید. معبد، ساختمانی مستطیل شکل داشت و ارتفاع آن تا حدود ۴۰ متر می رسید.