ساعت کولسی Saat Kulesi   یا برج ساعت سمبل ونماد شهر ازمیربوده ودر قلب شهر و درمیدان کناک Konak  واقع شده است.

ساعت کولسی

این برج هدیه ای از جانب سلطان عبدالحمید بوده که در سال 1901 به سبک عثمانی وبا تزیینات زیبا بنا شده اس و یکی از مکان های دیدنی ، تور ترکیه می باشد.