کاروانسرای اوکوز محمد پاشا در سال 1618 از سوی صدر العظم محمد پاشا بنا شده است و یکی از مکان های دیدنی ، تور ترکیه می باشد.

سوراخهای توپ که در دیوارهای بیرونی وجود دارد ، به جهت دفاع از شهر در مقابل دزدان دریایی و مسجد داخل قلعه نیز در همان سال توسط صدر العظم اوکوز محمد پاشا ساخته شده است.