آدنا ی ترکیه شهری است که به داشتن جاذبه های تاریخی معروف و مشهور میباشد.

ر شهر آدنا قلعه آناوارزا قرار گرفته که در شرق روستای دلیک کایا ودر منطقه کوران میباشد.

قلعه آناوارزا آدانا

قلعه آناوارزا آدانا یکی از دیدنی های این شهر است که بر بالای تپه ای قرار گرفته است واین تپه شیب تندی دارد و حدود ۱۵۰ متر ارتفاع این تپه است.از طرفی این قلعه در مجاورت دشت کیلیکیه میباشد.

البته قلعه شامل برجهای نظامی ، یک کلیسا و سه شبستان بوده است.

این قلعه در طول تاریخ دستخوش جنگهای بسیاری شده است که از جمله امپراتوری روم ، امپراطوری بیزانس ، خلافای عباسی ، جنگهای صلیبی، پادشاهی ارمنی کیلیکیه ، پادشاهان مصر و غیره بوده اند و امروزه تنها خرابه های آن باقیست.

قلعه آناوارزا آدانا

از خوصیات این قلعه این است که ارتفاع آن حدودا ۸ متر و طول حصار قلعه از شمال به جنوب حدودا ۱۵۰۰ مترمیباشد. از شرق به غرب آن ۲۰ سنگر وجود دارد و عرض قلعه از طول آن بسیار کمتر ترمیباشد.