درکشورترکیه سیستم بانکی بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیتدارد و نرخهای بهره توسط بازار تعیین می گردد ودر واقع بانک مرکزی در این امر دخالتی ندارد.اما با این اوصاف نرخ وام به بانکهای تجاری که توسط بانک مرکزی اعطا می شود بر نرخ بازار تاثیرگذار خواهد بود.

سیستم بانکداری در ترکیه

 

در ترکیه نیز بانکها مانند سایر بانکهای خارجی با هم در رقابت هستند و برای اعطای وام به مشتریان به رقابت مشغول هستند.

ازطرفی باید بدانید که برخی از شعب بانکها در ترکیه در واقع با اتباع ایرانی کارنخواهند کرد و به ایرانیان ارائه خدمت نخواهند کرد که این به دلیل برخی تصمیمات داخلی و یا بخشنامه ایاست  که از طرف مدیریت بانکشان صادرمیشود.به همین دلیل به اتباع ایرانی توصیه میکنیم که در بانکهای دولتی ویا خصوصی با مالکیت ترک، حساب بازکنند و با این بانکها درارتباط باشند.

سیستم بانکداری در ترکیه

لازم است بدانید که سپرده گذاری در بانکهای دولتی در ضمانت صد در صدی دولت ترکیه است واز طرفی سپرده ها در بانکهای خصوصی تا سقف ده هزار لیرکه معادل با 9 هزار دلاراست ، دارای تضمین دولتی هستند.