مراحل ازدواج اتباع خارجی در کشور ترکیه اندکی با اتباع ترکیه فرق دارد ولی با توجه به قوانین این کشور،اتباع خارجی نیز می توانند عقد ازدواج خود را جاری نمایند.

شرایط و نحوه ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

به طوریکه اتباع ایرانی باید از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائید وزارت امور خارجه ترکیه در آنکار رسانده ودر فاصله ی زمانی حداکثر 2روز مراحل ازدواج را به پایان برسانند.البته مراحل اجازه برای عقد متفاوت است که اشاره میکنیم.

شرایط و نحوه ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

1-اینکه  به کنسولگری کشور متبوع خارجیها مراجعه کنند.

2-از وزارت امور خارجه ترکیه تائیدیه داشته باشند.

3- آزمایش خون انجام داده باشند.

4-باید برگ تجرد صادر شده از سوی کنسولگری به وزارت خارجه ترکیه ارائه گردد وباید در تائیدیه وزارت خارجه نیزدرج شود.

5-وقت و زمان عقد رسمی تعیین شود.

6-ازدواج به ثبت رسمی در ایران برسد.