بر اساس ساختاری استانبول به 3 قسمت اصلی تقسیم می گردد.1 -شهر استانبول شبه جزیره ای قدیمی است که نواحی فاتح و امین اونو را شامل میگردد.به طوریکه این منطقه ها در قسمت شمالی سواحل خلیج یا شاخ طلایی قرار گرفته اند و ناحیه مرکزی قدیمی شهر استانبول را از سمت شمالی و سمت اروپایی جدا می کنند.

ساختار استانبول

 

البته این شبه جزیره با دیوارهای قسطنطنیه در سمت غرب تمام می شود و توسط دریای بسفر در شرق و دریای مرمره در جنوب اطراف جزیره محصور شده است.

2- در سمت آسیایی  کوی‌های کادیکوی و اوسکودر قرار دارند  که شهرهای مستقلی هستند و هم اکنون منطقه های مسکونی و تجاری مدرنی در آنها احداث گردیده است و تقریبا یک سوم جمعیت استانبول در این منطقه ساکن هستند.البته افزایش ساختمانهای مسکونی و رشد اداره در ناحیه شمالی اروپایی مترکز است.

3 -همچنین در قسمت شمالی شاخ طلایی منطقه های بشیکتاش و بی اغلو که تاریخی هستند آخرین محل اسکان سلطان بوده اند و روستاهای قدیمی مانند ببک و اورتاکوی در ساحلهای بسفر ادامه دارند.البته در قسمتهای آسیای و اروپایی بسفر , مردم استانبول که ثروتمند بودند عمارت چوبی بزرگ و زیبایی درست کردند که ساختمان یالی نام گرفت و اقامتگاه تابستانی بوده است.

ساختار استانبول

همچنین در طول نیمه دوم قرن بیستم رشد اقماری استانبول اتفاق افتاد که بخش مهمی از شهر تحت تاثیر ساخت و سازهای غیر مجاز توسعه پیدا کرد ولی در سالهای آخر این منطقه ها تخریب و بوسیله ساختمان سازی‌های زیاد مانند دنیای من, دادگاه علیا و پروژه‌های دیگر که بوسیله شرکت‌های دولتی هدایت می‌شدند ،جایگزین شد.